خريد بک لينک
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه سوکر استار ارزان
بسکتبال
زیرمانیتوری مدیریتی
رزرو آنلاين هتل خارجي
فلنج
دانلود آرشیو پایان نامه در ایران
<-BloTitle->
<-BloText->

عضویت در سایت
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
ادرس سایت یا وبلاگ : http://
سال تولد:
جنسیت :
وضعیت تاهل :
کشور : (کشور محل سکونت)
شهر :
آیدی یاهو :
کد امنیتی : *

آخرین ارسال های انجمن
عنوان پاسخ بازدید توسط
<-TalarTitle-> <-TalarSub-> <-TalarHit-> <-Talarwriter->

تاريخ : 18 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا در 73 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری  ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا 
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلو
دسته بندی سمینار کامپیوتر
فرمت فایل docx
حجم فایل 690 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 73

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری  ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

در 73 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﭼﻜﻴﺪه

 

 

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ، ﻇﻬﻮر ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا و ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا داﺷﺘﻪ اﻧﺪ،

ﺳﺒﺐ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ روﺷﻲ ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺰاﻳﺎی آن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ %80 از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری در ﺳﺎل 2008 ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ SOA ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮش SOA ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای SOA،

اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ از ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و اﻛﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ دﻳﺪ روﺷﻨﻲ از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﻧﺪارﻧﺪ

وﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺮای ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮش SOA اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮای ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا، ﺳﻮاﻟﻬﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮاﻟﻬﺎ وﺟﻮد دارد.

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮش SOA ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ وﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺻﺮف اﻧﺮژی زﻳﺎد

و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎی زﻳﺎدی ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ از ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و دﭼﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

از اﻳﻦ رو در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮاﻟﻬﺎی ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه را ﻣﻄﺮح و ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه و ﻗﺎﺑﻞ درك ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد.

 

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻓﺼﻞ اول : ﻣﻘﺪﻣﻪ ........................................................................................................................................................

10

1-1

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ ........................................................................................................................................................

11

2-1

اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ .......................................................................................................................................................

12

3-1

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ .....................................................................................................................................................

13

ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎدی .......................................................................................................................................

14

1-2

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ...........................................................................................................................................

15

1-1-2 ﻣﻘﺪﻣﻪ ............................................................................................................................................................

15

2-1-2 ﭼﺮا از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ؟ .....................................................................................

16

3-1-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ......................................................................................................................

17

4-1-2 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮای ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ..............................................................................................................

17

5-1-2 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ .......................................................................................................

18

6-1-2 ﺳﺮوﻳﺲ ..........................................................................................................................................................

19

 

1-6-1-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺮوﻳﺲ ..............................................................................................................................

19

 

2-6-1-2 ﺗﻔﺎوت ﺳﺮوﻳﺲ و ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ....................................................................................

19

7-1-2 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺻﻠﻲ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ...................................................................................................

20

 

1-7-1-2 اﺗﺼﺎل ﺳﺴﺖ ..................................................................................................................................

20

 

2-7-1-2 ﻫﻢ ﻧﻮاﺳﺎزی و ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ .............................................................................................................

20

8-1-2 ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا .....................................................................................................................

21

 

 

9-1-2 ﭘﺮوﺗﻜﻞﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ........................................................................................... 22

 

22.......................................................................................................... SOAP1-9-1-2

 

22......................................................................................................... WSDL2-9-1-2

 

23.......................................................................................................... UDDI3-9-1-2

 

23........................................................................................................... BPEL4-9-1-2

 

10-1-2 روش ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا....................................................................... 24

 

1-10-1-2 ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا....................................... 24

 

2-10-1-2 ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی....................................................................................... 25

 

1-2-10-1-2 ﺗﻌﺮﻳﻒ وﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ.................................................................. 25

 

2-2-10-1-2 ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺮوﻳﺲ..................................................................... 25

 

3-2-10-1-2 ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎ.......................................................... 26

 

4-2-10-1-2 ﻫﻤﻨﻮاﺳﺎزی ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎ......................................................................... 26

 

5-2-10-1-2 اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎ................................................................................ 27

 

6-2-10-1-2 ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺳﻄﺢ ﺳﺮوﻳﺲ........................................................................ 27

 

7-2-10-1-2 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ودﻳﺪﺑﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎ................................................................ 28

 

8-2-10-1-2 ﻣﻴﺰان ﻛﺮدن ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎ........................................................................ 28

 

28...................................................................................................................... ESB11-1-2

 

28................................................................................... Message Centric1-11-1-2

 

28...................................................................................... Service Centric2-11-1-2

 

12-1-2 ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا .......................................................................................................

29

1-12-1-2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزی .........................................................................................................................

29

2-12-1-2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮدآوری .........................................................................................................................

30

3-12-1-2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺼﺐ .................................................................................................................................

30

4-12-1-2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ...........................................................................................................................

30

5-12-1-2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ......................................................................................................

30

2-2 ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ..................................................................................................................................................

31

1-2-2

ﻣﻘﺪﻣﻪ ............................................................................................................................................................

31

2-2-2

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری .......................................................................

32

3-2-2

ﺳﻄﻮح ﺑﻠﻮغ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ........................................................................................................

33

1-3-2-2 ﺳﻄﺢ اول ........................................................................................................................................

34

2-3-2-2 ﺳﻄﺢ دوم .......................................................................................................................................

34

3-3-2-2 ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ......................................................................................................................................

35

4-3-2-2 ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم ...................................................................................................................................

35

5-3-2-2 ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺠﻢ ....................................................................................................................................

36

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ...............................................................................................

37

1-3 ﻣﻘﺪﻣﻪ .....................................................................................................................................................................

38

1-1-3

ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮش ................................................................................................................. SOA

38

1-1-1-3 ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﭘﺮوژه اﺳﺖ ...................................................................................................

38

 

 

2-1-1-3 ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻐﻴﺮات زﻳﺎدی در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.............................................. 39

 

3-1-1-3 ﻣﺸﻜﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع.......................................................................... 39

 

4-1-1-3 ﻣﺸﻜﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف.................................................................................... 39

 

. 5-1-1-3 ﻣﺸﻜﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻻزم.................................................. 40

 

2-1-3 ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار 40...................................................... (CMM)

 

3-1-3 ﺗﻌﺮﻳﻒ.................................................................................................................... 41

 

2-3 ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ 41.................................................................................................. SOA

 

1-2-3 ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺬﻳﺮش 42.............................. SOA

 

2-2-3 ﻣﺰاﻳﺎی ﺣﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮش................................................................................................. 42

 

3-3 ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ 42................................................................................................... SOA

 

4-3 ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا 43................................................................... (SOAMM)

 

1-4-3 ﺳﻄﺢ اول (ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی اوﻟﻴﻪ)................................................................................... 44

 

2-4-3 ﺳﻄﺢ دوم (ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺪه)....................................................................... .. 46

 

3-4-3 ﺳﻄﺢ ﺳﻮم (ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﻫﻤﻜﺎر و ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ)................................................... 48

 

1-3-4-3 ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ.......................................................................................... 48

 

2-3-4-3 ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﻫﻤﻜﺎر......................................................................................... 50

 

4-4-3 ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم (ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺳﻨﺠﻴﺪه)............................................................................ 52

 

5-4-3 ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺠﻢ (ﺳﺮوﻳﺴﻬﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ).................................................................................. 53

 

6-4-3 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی 54.............................................................................................. SOAMM

 

 

5-3 ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺳﺮوﻳﺲ .......................................................................................................(SIMM)

56

1-5-3 ﺳﺎﺧﺘﺎر ...........................................................................................................................................SIMM

56

2-5-3 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﺪل ............................................................................................................................ SIMM

58

6-3 ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ............................................................................ (CSOAMM)

60

1-6-3 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪل ........................ ................................................................................................CSOAMM

60

2-6-3 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﺪل ................................................................................................................... CSOAMM

61

7-3

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ................ ................................................................................................................................ CMMI

63

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی .......................................................................................................................................

66

1-4

ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎر .....................................................................................................................................................

67

2-4

ﻛﺎر آﻳﻨﺪه ...............................................................................................................................................................

68

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ...............................................................................................................................................................

69

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺷﻜﺎل

 

 

ﺷﻜﻞ 1-2  ﺳﻄﻮح ﺑﻠﻮغ در ﻣﺪل 34.................................................................... SW‐CMM

 

ﺷﻜﻞ 1-3 ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا 44................................................................... (4)

 

ﺷﻜﻞ 2-3 ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ 45..................................................................................... (4)

 

ﺷﻜﻞ 3-3  اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ SOA در ﺳﻄﺢ اول 46 ........................................ (4)

 

ﺷﻜﻞ 4-3 ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺪه 47.......................................................................... (4)

 

ﺷﻜﻞ 5-3 ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ 48.................................................................................... (4)

 

ﺷﻜﻞ 6-3 ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎی ﻛﺎری ﺳﻄﺢ ﺳﻮم 50......................................................... (4)

 

ﺷﻜﻞ 7-3 ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﻫﻤﻜﺎر 51................................................................................... (4)

 

ﺷﻜﻞ 8-3  ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﻴﺪه 52................................................................................. (4)

 

ﺷﻜﻞ 9-3 ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪ 53..................................................................................... (4)

 

ادامه ي مطلب
امتیاز :


طبقه بندی: ،
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا,

تاريخ : 18 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن در 124 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن

دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود کتاب
دسته بندی سمینار کامپیوتر
فرمت فایل docx
حجم فایل 690 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 124
ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن
 
دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن
 
در 124 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
 

ﭼﻜﻴﺪه

ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون دﻧﻴﺎی IT و اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ – IT ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﻮد را از اﻟﮕﻮ ﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺒﻠﻲ دارد

ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ذاﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار، ﻣﺰاﻳﺎی ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮی را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮنِ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد، ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ از دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﺎزﮔﺎری داده ﻫﺎ

و ﻗﻮاﻋﺪﺷﺎن، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری آن ﻫﺎ را ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﺎزد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﻣﺰاﻳﺎی ﺧﻮدﻛﺎر ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی

ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﻳﮕﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ SOA ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل SOA در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در اﻳﻦ ﮔﺰارش اﺑﺘﺪا ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻠﻲ و اوﻟﻴﻪ ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺴﻂ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ، اﺻﻮل و ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

ﭘﺲ از آن ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ روی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

در اداﻣﻪ، اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

 

ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻨﻴﺖ و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ

 

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺮای SOA ﻛﺎرا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

 

در اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎر، ﺳﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻄﺮح و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.


ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

 

 

ﻓﺼﻞ اول- ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع................................................................................................................................

8............

1,1

ﺳﺮوﻳﺲ---------------------------------------------------------------------

9

2,1

ﻣﻌﻤﺎری--------------------------------------------------------------------

10

3,1

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا ---------------------------------------------------------

10

4,1

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا --------------------------------------------------------

11

5,1

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺮوﻳﺲ--------------------------------------------------------------

12

6,1

ﻗﺮارداد ﺳﺮوﻳﺲ--------------------------------------------------------------

13

7,1

ﻣﻨﻄﻖ اﻧﻜﺎری و ﻣﻨﻄﻖ ﻏﻴﺮ-اﻧﻜﺎری -----------------------------------------------

14

8,1

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ---------------------------------------------------------------

14

9,1

ﻣﻮﻟﻔﻪ----------------------------------------------------------------------

15

10,1

ﻣﺘﻦ ----------------------------------------------------------------------

15

11,1

اﺗﺼﺎل ---------------------------------------------------------------------

15

12,1

داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ------------------------------------------------------------------

16

13,1

داﻧﻪ ﺑﻨﺪی داده --------------------------------------------------------------

16

14,1

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻣﺪل داده ای----------------------------------------------------

16

15,1

ﻫﻤﻨﻮاﺳﺎزی-----------------------------------------------------------------

17

16,1

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاِی ﺑﺪوی---------------------------------------------------

17

 

 

ﻓﺼﻞ دوم - ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻲ ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ.................................................................................................................

18

1,2

ﺷﻲء-ﮔﺮاﻳﻲ --------------------------------------------------------------------------------------

19

2,2

وب ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ --------------------------------------------------------------

20

3,2

ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ---------------------------------------------------------

20

4,2

ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ-----------------------------------------------

21

5,2

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺟﻨﺒﻪ-ﮔﺮا--------------------------------------------------------

22

6,2

ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ----------------------------------------------------

22

7,2

ﺳﺮوﻳﺲ در ﺧﻮد-ﻛﺎرﺳﺎزی ﺗﺠﺎری -----------------------------------------------

24

8,2

ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮداﻳﻪ ای از اﻣﻜﺎﻧﺎت------------------------------------------

25

9,2

ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ------------------------------------------

26

 

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ...............................................................................................................................

28

1,3

ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ -----------------------------------------------------------

29

2,3

ﻗﺮارداد ﺳﺮوﻳﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه --------------------------------------------------

30

3,3

اﺗﺼﺎل ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺮوﻳﺲ---------------------------------------------------------

31

 

 

4,3

اﻧﺘﺰاع ﺳﺮوﻳﺲ---------------------------------------------------------------

32

5,3

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺠﺪد ﺳﺮوﻳﺲ-------------------------------------------------

34

6,3

ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ---------------------------------------------------------

35

7,3

ﺑﻲ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺳﺮوﻳﺲ----------------------------------------------------------

36

8,3

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻛﺘﺸﺎف ﺳﺮوﻳﺲ -------------------------------------------------------

38

9,3

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی ﺳﺮوﻳﺲ --------------------------------------------------------

39

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ در ﺷﻲ ﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ..............................................................

41

2,4

ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ در ﺣﻮزه ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ------------------------------------

43

3,4

ﭼﺮا BPM ، EAو OOADﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ -------------------------------------------

44

4,4

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ-------------------------------------------------------------

47

5,4

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ --------------------------------------------------  (BPM)

48

6,4

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻲء-ﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ --------------------------------------------

49

7,4

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا----------------------------------------------

55

8,4

ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ -----------------------------------------------------------

57

9,4

ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ -----------------------------------------------------

58

10,4

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺎری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ---------------------------------------------

59

11,4

داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺮوﻳﺲ -----------------------------------------------------------

59

12,4

ﻗﺮارداﻫﺎی ﻧﺎﻣﮕﺬاری ----------------------------------------------------------

60

13,4

ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا-------------------------------------

60

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ..............................................................................................

61

1,5

ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎرﺑﺮد--------------------------------------------------

62

2,5

ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ و ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی -------------------------------------------

64

3,5

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮوﻳﺲ--------------------------------------------------------------

66

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - ﻣﺰاﻳﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ...................................................................................................

68

1,6

ﺟﻬﺎن ﻗﺒﻞ از ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ----------------------------------------------------

69

2,6

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ---------------------------------------------------------

75

3,6

ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ---------------------------------------

81

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ - اﻣﻨﻴﺖ در ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮاﻳﻲ ....................................................................................................................

90

1,7

اﻣﻨﻴﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا--------------------------------------------------

91

2,7

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻣﻨﻴﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا--------------------------------------

92

3,7

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ و ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا ---------------------------

94

4,7

ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺪی اﻣﻨﻴﺖ در دﻳﺪﮔﺎه SOA و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ --------------------

98

5,7

ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮوﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺪی اﻣﻨﻴﺖ ----------------------------------------------

106

 

 

6,7

دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺮای --------------------------------------------SOA

109

7,7

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ----------------------------------------------------------------

115

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ - ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﻛﺎر آﻳﻨﺪه...................................................................................................................

116

1,8

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ---------------------------------------------------------------

117

2,8

ﻛﺎر آﻳﻨﺪه------------------------------------------------------------------

115

ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ

..............................................................................................................................................................

119

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ

 

ﺷﻜﻞ : 1 -1 ﺳﺮوﻳﺲ9............................................................................................................... [SOAG]

 

ﺷﻜﻞ : 2 1 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺮوﻳﺲ13..................................................................................................... [SOAG]

 

ﺷﻜﻞ : 3 -1 ﻗﺮارداد ﺳﺮوﻳﺲ13..................................................................................................... [SOAG]

 

ﺷﻜﻞ : 4 -1 ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ14....................................................................................................... [SOAG]

 

ﺷﻜﻞ : 5 1 داﻧﻪ ﺑﻨﺪی داده در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا........................................................................................ 16

 

ﺷﻜﻞ : 1 2 اﻟﮕﻮ ﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻇﻬﻮر ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ 19............................................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 2 -2  ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮوﻳﺲ در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ 23.................................................................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 3 -2  اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻘﺶ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا 24....................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 4 2 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﻳﻚ ﺳﺮوﻳﺲ ﺧﻮدﻛﺎر و اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت 26.......................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 1 2 اﻟﮕﻮ ﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻇﻬﻮر ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ 29............................................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 2 -2  ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮوﻳﺲ در رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ 33.................................................................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 3 -2  اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎری ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻘﺶ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا 34....................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 4 2 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﻳﻚ ﺳﺮوﻳﺲ ﺧﻮدﻛﺎر و اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت 36.......................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 1 3  ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮوﻳﺲ............................................................................................ 48

 

ﺷﻜﻞ : 1 4 ﻓﺎز ﻫﺎی ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﭘﺮوژه و ﺟﺎﻳﮕﺎه BPM، EA، 55...................................................... [OLA04] OOAD

 

ﺷﻜﻞ : 2 4 ﺟﺎﻳﮕﺎه SOAD در ﻓﺎزﻫﺎی ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﭘﺮوژه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎ 57......................................... [OLA04]

 

ﺷﻜﻞ : 3 4 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم وراﺛﺖ در ﺷﻲء-ﮔﺮاﻳﻲ........................................................................................ 61

 

ﺷﻜﻞ : 4 4  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﻪ ﺑﻨﺪی روش ﻫﺎی SOA، COAD و 64................................................... [OLA04] OOAD

 

ﺷﻜﻞ : 5 4 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻧﮕﺎه 64..................................................................................... [OLA04] SOA

 

ﺷﻜﻞ : 6 4 ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ آﻧﻬﺎ 68..................................................... [OLA04]

 

ﺷﻜﻞ : 1 5  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮای ﺧﻮدﻛﺎرﺳﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺎری اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 73................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 2 5  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮوﻳﺲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی در روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ 74............................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 3 5 ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی 75...................................................................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 4 5 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎرﺑﺮد 76........................................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 1 6  ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ79........................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 2 6  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ROI ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﮔﻮﻳﻲ 80 ............................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 3 6  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓﺰوﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ 82................................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 4 6  اﻓﺰوﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮد و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن 82........................................................ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 5 6  ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎی دارای اﻓﺰوﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺣﺠﻢ ﺳﺎزﻣﺎن 83.................................. [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 6 6  ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺎرﺑﺮد در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻜﺴﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻜﻮﻫﺎی زﻣﺎن اﺟﺮای ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر 84................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 7 6  ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﺒﺎدل داده ﻫﺎ 84............................................... [ERL05]


ﺷﻜﻞ : 8 5  راﺑﻄﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺎری 86.......................................... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 9 6 ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺎری A ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺑﺮد A ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮوﻳﺲA و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 87...... [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 10 6  ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻨﻄﻖ راه ﺣﻞ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮاﻳﻲ و ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺨﺰن ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ 88............ [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 11 6  ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺬﻳﺮی ذاﺗﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ 89............. [ERL05]

 

ﺷﻜﻞ : 1 7 ﻣﻌﻤﺎری اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ 104............................................................................... [RAM08]

 

ﺷﻜﻞ : 2 7 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻌﻤﺎری در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ-ﮔﺮا 105.......................................................... [RAM08]

 

ﺷﻜﻞ : 3 7 ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی SSL/TSL و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ رازداری داده ﻫﺎ در 113............................................ [RAM08] SOA

 

ﺷﻜﻞ : 4 7 اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺪﮔﺎه اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻄﺢ-ﭘﻴﺎم ﺑﺮای 120................................................................... [RAM08] SOA

 

ﺷﻜﻞ : 5 7 ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از 122................................................................. [RAM08] ESB

 

ﺷﻜﻞ : 6 7 ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮوﻳﺲ 123......................................................... [RAM08]

 

ﺷﻜﻞ : 9 7 ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻣﻨﻄﻖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﺰا 124........................................................ [RAM08]

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪول ﻫﺎ

 

ﺟﺪول : 1 7 اﻧﻮاع ﻣﺪرك اﺛﺒﺎت ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮدر ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ 108............................................................ [RAM08]

 

ﺟﺪول : 2 – 7 ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺎرﻳﻮ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در 110
 

دانلود ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن,

تاريخ : 18 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

دانلود ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ در 122 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

دانلود ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ 
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود کتا
دسته بندی سمینار
فرمت فایل docx
حجم فایل 1059 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 122

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

دانلود ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

در 122 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻭ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺪﻩ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﻠﻴﺪﻱﺗﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻱ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺠﺪﺩ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺁﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻌﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻗﻴﻖﺗﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﻢ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﺴﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ. ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻓﺼﻞ۱- ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻲ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﻪ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻫﺮﺩﻭ، ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻳﻚ ﺭﻭﻧﺪﻛﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺁﻥ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩﺗﺮ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ (OL) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.

ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﻜﻞ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﻫﺎ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺑﻄﻮﺭ ﺣﺘﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻌﺪﻱ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﻗﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻮﻧﺪ.

 
 
 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻓﺼﻞ۱- ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ................................................................    ........................... ٢

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ(......................................................................................... (Enterprise   ٣

ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ(................................................................. (Enterprise Knowledge ٤

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ(....................................................... (Knowledge Management-KM            ٥

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ(........................................................ (Organisational Memory-OM           ٥

ﻫﺴﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ(.................................................................................... (Ontology   ٦

ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ(...................................................................................... (Architecture  ٧

ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ(............................................................ (Enterprise Architecture ٨

ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ(................................................................(Enterprise Modeling ٨

ﻓﺼﻞ۲- ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ..............................................................................   ١٢

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ................................................................................................        ١٢

ﺩﺍﺩﻩ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺍﻧﺶ ....................................................................................          ١٣

ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﻧﺶ ....................................................................................          ١٥

ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ....................................................................................           ١٨

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﭼﻨﺪﻭﺟﻬﻲ .....................................................................        ١٩

ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ................................................................................................       ٢٢

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ...............................................................................................       ٢٥

ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ...............................................................................          ٣٢

 

ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ .............................................................................. ٣٦

 

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ................................................................... ٤٠

 

ﻓﺼﻞ۳- ﻫﺴﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ .......................................................................................... ٤٣

 

ﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﺴﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ............................................................................. ٤٧

 

ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺴﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ........................................................... ٥١

 

ﻓﺼﻞ۴- ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ...................................................................................... ٥٢

 

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﺁﻥ...................................................................................... ٥٣

 

ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ .............................................................................................. ٥٥

 

ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ .................................................................................. ٥٧

 

ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺯﻛﻤﻦ .......................................................................................... ٦٠

 

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺟﺰﺍ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ.............................................................................. ٦٥

 

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ................................................................................. ٧٠

 

ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ .................................................................................. ٧٧

 

ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ................................................................. ٧٧

 

ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ............................................................ ٨١

 

ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ................................................................................................. ٨٤

 

ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ.................................................................... ٨٧

 

ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ................................................................................... ٨٧

 

ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺪﻩ........................................................................................ ٨٩

 

ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ................................ ................................ ٩٠

ﻫﺴﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰﻱ ..........................................................................         ٩٤

ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ...............................................................................     ٩٧

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ .............................................................      ٩٩

ﻓﺼﻞ۵- ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ..............................................................................    ١٠١

ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ............................................................................        ١٠٢

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ .....................................................................................................       ١٠٤

ﻭﺍﮊﻩﻧﺎﻣﻪ..........................................................................................................    ١٠٨

ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ......................................................................................................    ١١٦

ﻣﺮﺍﺟﻊ ...........................................................................................................    ١١٧

ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ .........................................................................................................        ١١٧

ﻣﻘﺎﻻﺕ .......................................................................................................        ١١٧

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ..................................................................................................        ١٢١

ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ ................................................................................................        ١٢١

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞﻫﺎ

ﺷﻜﻞ ۱-۱ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ................................................................     ..................... ٤

ﺷﻜﻞ ۲-۱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩﻩ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ .................................................................          ١٤

ﺷﻜﻞ ۲-۲ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﻧﺶ ....................................................................................          ١٧

ﺷﻜﻞ ۲-۳ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ....................................................................................           ١٩

ﺷﻜﻞ ٢-٤ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﭼﻨﺪﻭﺟﻬﻲ ............................................................. [P10]            ٢١

ﺷﻜﻞ ٢-٥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﭼﻨﺪﻭﺟﻬﻲ..................... [P10] ٢٢

ﺷﻜﻞ ۲-۶ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺣﻠﺰﻭﻧﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ............................................................ [B1]           ٢٣

ﺷﻜﻞ ۲-۷ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ................................[P17]         ٢٩

ﺷﻜﻞ ۲-۸ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺍﻧﺶ................................................. [P20]         ٣١

ﺷﻜﻞ ۲-۹ ﻣﺪﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﭘﻮﺗﺰﻛﻲ..................................................................... [P21]         ٣٢

ﺷﻜﻞ ٢-١٠ ﻣﺪﻝ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺶ ﻭ ﺍﻧﮕﺴﻮﻥ ....................................................... [P22]         ٣٤

ﺷﻜﻞ ۲-۱۱ ﻣﺪﻝ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭﺍﺗﺴﻮﻥ.................................................................. [P23]         ٣٥

ﺷﻜﻞ ۲-۲۱ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ...................................................[P55]           ٣٩

ﺷﻜﻞ ۳-۱ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻫﺴﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ..................................................... [P27]           ٤٨

ﺷﻜﻞ ٤-١-ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ........................................................................................         ٥٤

ﺷﻜﻞ ۴-۲ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ....................................... [P34]       ٥٧

ﺷﻜﻞ ۴-۳ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ...................................................................         ٥٩

ﺷﻜﻞ ۴-۴ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻬﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ................................. [P34]         ٦٠

ﺷﻜﻞ ۴-۵ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺯﻛﻤﻦ ................................................................ ............... ٦١

ﺷﻜﻞ ٤-٦ ﻓﺮﺍ ﻣﺪﻝ ﻻﻳﻪ ﺣﺮﻓﻪ................................................................................[P40]          ٦٦

ﺷﻜﻞ ۴-۷ ﻓﺮﺍﻣﺪﻝ ﻻﻳﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ............................................................................. [P40]         ٦٧

ﺷﻜﻞ ٤-٨ ﻓﺮﺍﻣﺪﻝ ﻻﻳﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ...............................................................................[P40]          ٦٧

ﺷﻜﻞ ٤-٩ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ.............................           ٧٠

ﺷﻜﻞ ٤-١٠ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ.........................................[P34]        ٨٤

ﺷﻜﻞ ۴-۱۱ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺯﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﺴﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ............... [P47]         ٩٢

ﺷﻜﻞ ۴-۲۱ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺯﻳﺮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﺴﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ................... [P47]         ٩٢

ﺷﻜﻞ ۴-۳۱ ﻫﺴﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ...........................................................................[P49]          ٩٦

ﺷﻜﻞ ٥-١ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ..........................................         ١٠٥

ﺷﻜﻞ ۵-۲- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﻧﺒﺎﺭﻩ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭﻩ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ........................................       ١٠٦

ﺷﻜﻞ ٥-٣ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ .................................................. [I21] System Architecture (SA)      ١٠٧

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪﺍﻭﻝ

 

ﺟﺪﻭﻝ ٤-١ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺯﻛﻤﻦ ﺑﺎ UML ﻭ ................................................. [P39] RUP ٦٤

 

ﺟﺪﻭﻝ۴-۲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﻄﻮﺡ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ..................................... [P41] ٦٨

 

ﺟﺪﻭﻝ٤-٣ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ...................................... [I15] ٧٤

 

ﺟﺪﻭﻝ ٤-٤ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ............................................ [P42] ٨٣

 

ﺟﺪﻭﻝ ٤-٥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺴﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ .............................................................. EO ٩٣

 

ﺟﺪﻭﻝ ٤-٦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺴﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﻲﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ ...........................................................TOVE ٩٣

 

ﺟﺪﻭﻝ ٤-٧ ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎﻱ ﺁﻧﺎﻥ..................................... [P51] ٩٨

 

ﺟﺪﻭﻝ ٤-٨ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻫﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﻝﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺯﻛﻤﻦ.......................................[P51] ٩٩

 

 

 

دانلود ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ,

تاريخ : 18 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
دانلود پاورپوینت پیوند بین استراتژی های کسب وکار و توسعه و آموزش کارکنان

عنوان دانلود پاورپوینت پیوند بین استراتژی های کسب وکار و توسعه و آموزش کارکنان دسته مدیریت فرمت پاورپوینت تعداد اسلاید 17 اسلاید در این فایل بصورت جامع به بررسی پیوند بین استراتژی های کسب وکار و توسعه و آموزش کارکنان پرداخته ایم این فایل شامل بخش های زیر است مقدمه استراتژی کسب و کار و مفهوم آن استراتژی های مطرح شده در نوع شناسی مایلز و اسنو

دانلود دانلود پاورپوینت پیوند بین استراتژی های کسب وکار و توسعه و آموزش کارکنان

دانلود پاورپوینت پیوند بین استراتژی های کسب وکار و توسعه و آموزش کارکنان
استراتژی کسب و کار و مفهوم آن
استراتژی های مطرح شده در نوع شناسی مایلز و اسنو
مقایسه استراتژ های تدافعی،آینده نگر و تحلیل گر
مدیریت منابع انسانی استراتژیک
پیوند استراتژی های منابع انسانی و استراتژی کسب و کار
پیوند استراتژی های منابع انسانی و استراتژی کسب و کار
پیوند اس
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 179 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

دانلود پاورپوینت پیوند بین استراتژی های کسب وکار و توسعه و آموزش کارکنان

 

عنوان: دانلود پاورپوینت پیوند بین استراتژی های کسب وکار و توسعه و آموزش کارکنان

دسته: مدیریت

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 17 اسلاید

در این فایل بصورت جامع به بررسی پیوند

بین استراتژی های کسب وکار و توسعه و آموزش کارکنان پرداخته ایم. این فایل شامل بخش های زیر است:

مقدمه

استراتژی کسب و کار و مفهوم آن

استراتژی های مطرح شده در نوع شناسی مایلز و اسنو

مقایسه استراتژ های تدافعی،آینده نگر و تحلیل گر

مدیریت منابع انسانی استراتژیک

پیوند استراتژی های منابع انسانی و استراتژی کسب و کار

پیوند استراتژی های منابع انسانی و استراتژی کسب و کار

پیوند استراتژی های منابع انسانی (مدل برد و بیچلر)و استراتژی کسب و کار

پیوند استراتژی های کسب و کار و توسعه و آموزش

پیوند استراتژی های منابع انسانی و توسعه و آموزش

پیوند استراتژی های کسب و کار، استراتژی های منابع انسانی و توسعه و آموزش

پیوند استراتژی های کسب و کار، استراتژی های منابع انسانی و توسعه و آموزش

دانلود دانلود پاورپوینت پیوند بین استراتژی های کسب وکار و توسعه و آموزش کارکنان


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پاورپوینت پیوند بین استراتژی های کسب وکار و توسعه و آموزش کارکنان,

پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته مدیریت مالی، حسابداری تعداد صفحات 19 صفحه فرمتword (قابل ویرایش) کلمات کلیدی پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده در این

دانلود پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل word
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

عنوان: پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی

با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته: مدیریت مالی، حسابداری

تعداد صفحات: 19 صفحه

فرمت:word (قابل ویرایش)

کلمات کلیدی: پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی

و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: در این پژوهش به دنبال این هستیم تا رابطه بین اقلام تعهدی

و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده

در بورس اوراق بهادار تهران راکشف کنیم.لازم به توضیح است

که اقلام تعهدی کل به اقلام تعهدی سرمایه درگردش و اقلام تعهدی بلندمدت تقسیم می شوند

که اقلام تعهدی سرمایه در گردش نشان دهنده رشد در دارائی های عملیاتی خالص جاری

و اقلام تعهدی بلندمدت نشان دهنده رشد در دارائی های عملیاتی خالص بلند مدت می باشد،

در حالی که هردو نشان دهنده افزایش(کاهش) سود جاری است.

این قایل پروپزال رشته حسابداری و مدیرت مالی با عنوان بررسی رابطه اقلام تعهدی

و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و  شامل بخشهای زیر است:

1- عنوان

2- تعریف مسأله (بیان مسئله)

الف - ضرورت و اهمیت موضوع به لحاظ نظری و كاربردی

ب - مقدمه و تشریح مسله

3- پژوهشهای علمی انجام شده قبلی در ارتباط با پایان‌نامه (بطور مختصر):

الف): تحقیقات خارجی

ب): تحقیقات داخلی که نوع مدل (الگو)، روش تحقیق و نتایج مشخص باشد.

4-  حدود پژوهش

الف- دامنه زمانی و مكانی اجرای پژوهش

ب- محیط جغرافیایی اجرای پژوهش

ج- جمع آوری داده ها

کلید واژه های فارسی و انگلیسی (حداکثر 5 کلید واژه):

5- فرضیات پژوهش

6- اهداف پژوهش

7- خلاصه و مراحل روش پژوهش

8- منابع

دانلود پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پروپزال بررسی رابطه اقلام تعهدی و فعالیتهای تامین مالی خارجی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بو,

تاريخ : 18 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
دانلود پاورپوینت پردازش بی سیم ، پردازش سیار و تجارت سیار

عنوان دانلود پاورپوینت پردازش بی سیم ، پردازش سیار و تجارت سیار دسته»مدیریت( سیستم های اطلاعاتی مدیریت، مدیریت بازاریابی، مدیریت استراتژیک) فرمت پاورپوینت تعداد اسلاید 47 این فایل در47 اسلاید در زمینه پردازش بی سیم ، پردازش سیار و تجارت سیار می باشد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است مقدمه تکنولوژیهای بی سیم فواید استفاده از وسایل بی س

دانلود دانلود پاورپوینت پردازش بی سیم ، پردازش سیار و تجارت سیار

دانلود پاورپوینت پردازش بی سیم ، پردازش سیار و تجارت سیار
تکنولوژیهای بی سیم
فواید استفاده از وسایل بی سیم
انواع وسایل بی سیم
پیجرها
Microbrowser
دستگاه نامه خوان الکترونیکی
تلفن همراه
رسانه های انتقال بی سیم
امواج الکترومغناطیسی
تکنولوژیهای انتقال سلولی
دستیار شخصی دیجیتالی 
شبکه های کامپیوتری بی سیم و دسترسی اینترنتی
قرارداد استفاده
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 466 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

دانلود پاورپوینت پردازش بی سیم ، پردازش سیار و تجارت سیار

 

عنوان: دانلود پاورپوینت پردازش بی سیم ، پردازش سیار و تجارت سیار

دسته»مدیریت( سیستم های اطلاعاتی مدیریت، مدیریت بازاریابی، مدیریت استراتژیک)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 47

این فایل در47 اسلاید در زمینه پردازش بی سیم ،

پردازش سیار و تجارت سیار می باشد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

تکنولوژیهای بی سیم

فواید استفاده از وسایل بی سیم

انواع وسایل بی سیم

پیجرها

Microbrowser

دستگاه نامه خوان الکترونیکی

تلفن همراه

رسانه های انتقال بی سیم

امواج الکترومغناطیسی

تکنولوژیهای انتقال سلولی

دستیار شخصی دیجیتالی

شبکه های کامپیوتری بی سیم و دسترسی اینترنتی

قرارداد استفاده از دستگاههای بی سیم

پردازش سیار و تجارت سیار

کاربردهای تجارت سیار

پردازش فراگیر

امنیت بی سیم

كاربردهای IT برای مدیران

]

 

ن

دانلود دانلود پاورپوینت پردازش بی سیم ، پردازش سیار و تجارت سیار


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
دانلود پاورپوینت پردازش بی سیم ، پردازش سیار و تجارت سیار,

حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر دسته مدیریت مالیمدیریت سرمایه گذاری حسابداری اقتصاد فرمتword (قابل ویرایش) تعداد صفحات 15 صفحه کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل 2 الی 8 این کتاب بصورت

دانلود حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر
حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر
کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر، حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل word
حجم فایل 203 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

دانلود حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر,

تاريخ : 18 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
پاورپوینت كلیات بازاریابی بین‌المللی

پاورپوینت كلیات بازاریابی بین‌المللی

دانلود پاورپوینت كلیات بازاریابی بین‌المللی

پاورپوینت كلیات بازاریابی بین‌المللی
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1686 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 293

پاورپوینت كلیات بازاریابی بین‌المللی

هدف كلی این فصل،‌ آشنایی دانشجو با فرآیند بازاریابی بین‌المللی و تفاوت آن با بازاریابی داخلی است. همچنین به دانشجو كمك می‌كند تا عضو بهتر و موفقتری در بازاریابی بین‌المللی باشد. این هدف از طریق تهیه‌كردن اطلاعات در مورد اینكه چه اتفاقی در بازار بین‌المللی می‌افتد و با كمك آن‌ها در انتقال دانش در زمینه معاملات تجاری موفق به انجام می‌رسد.

فصل اول

 كلیات بازاریابی بین‌المللی

فصل دوم

 محیط فرهنگی در بازاریابی بین المللی

فصل چهارم

 محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بین‌المللی

فصل پنجم

 تحقیقات بازاریابی بین‌المللی

فصل ششم

 استراتژی‌های ورود به بازارهای جهانی در بازاریابی بین‌المللی

فصل هفتم

 سیاست های تولید در بازاریابی بین المللی

فصل هشتم

 کانال های توزیع در بازاریابی بین المللی

فصل نهم

 تبلیغات در بازاریابی بین المللی

فصل دهم

 قیمت گذاری در بازارهای بین المللی

دانلود پاورپوینت كلیات بازاریابی بین‌المللی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پاورپوینت كلیات بازاریابی بین‌المللی,

تاريخ : 18 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
پاورپوینت حسابداری صنعتی

پاورپوینت حسابداری صنعتی

دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی

پاورپوینت حسابداری صنعتی
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 29062 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

پاورپوینت حسابداری صنعتی

به نام خدای حسابگر ، حسابساز، حسابرس و حسابدارِِِ زمین و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحیه و اختتامیه همه حسابها و کتابهاست. ترازش همیشه موزون است و موجودیهایش همیشه در فزون. مطالبات مشکوک الوصولی ندارد چه اینکه کسی از قدرت لایزال او نمیتواند بگریزد و استهلاک انباشته محاسبه نمیکند گویا که در حوزه حسابداری او چیزی بی ارزش نمیشود. به کسی مالیات نمیدهد و از کسی به ناحق چیزی نمیگیرد. نه سهامی است و نه تضامنی. هیچ شراکتی با کسی ندارد تک مالکی است و بی رقیب. هیچ تلفیق و ادغام و ترکیبی در حوزه شخصیتش تعریف شدنی نیست. حسابداری تورمی ندارد چه در نظرش ارزشها تغییر ناپذیرند. حسابداریش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعریف نا شدنی و واحد پولی در آن بی معناست. شخصیتش حوزه محدودی ندارد و ازل و ابد را در بر میگیرد. تداومش یک فرضیه نیست یک فرض و حقیقتی محض است. مدیریتش حسابداری است و حسابداری اش مدیریت که بر مدار عدالت است و به مثقال و ذره هم میرسد و چیزی در آن از قلم نمی افتد. فضل و بخشش اوست که بر مدار اهمیت می چرخد و سرمایه بندگان امیدواری به اوست. و همان است که رهایی بخش آنان از حساب و کتابش خواهد بود، آنجا که مستجاب می گرداند دعای برترین انسانها را در حق همه عالم که
الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک


منظور از حسابداری صنعتی چیست؟

حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و  فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و باتجزیه و تحلیل گزارشها و بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند. 

اهمیت حسابداری صنعتی

در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیارمهم در اختیار میریت میباشد تا مدیران را در برنامه ریزی ، کنترل ونظارت وبررسی نتایج فعالیتها، یاری نماید.

مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی ،بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را برروی هزینه های مواد ،دستمزد و و سایر هزینه های تولید اعمال می کند.

مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشنددر تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایرتصمیم گیریها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهندشد

به عنوان مثال فرض کنید در صورتی که هدف تغییر نوع محصول تولید شده یا افزایش تولید باشد باید اطلاعات دقیقی از هزینه تولید وجود داشته باشد تا بتوان تصمیم گرفت که اگر ماشین آلات جدید خریداری شوند مقرون به صرفه است و یا ماشین آلات تعویض شوندو یا اینکه ماشین آلات اجاره گرفته شوند و یا بهتر است حقوق پرسنل افزایش داده شود ویا باید مقدار پرسنل افزایش داده شودو بسیاری از انواع تصمیمات مدیریت درموارد مشابه فوق الذکر مشروط بر اطلاعات حسابداری بهای تمام شده می باشد .

دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پاورپوینت حسابداری صنعتی,

تاريخ : 18 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : مهدی | بازدید : <-PostHit->
کارآفرینی طرح در باز کن برقی یا اف اف

کارآفرینی طرح در باز کن برقی یا اف اف

دانلود کارآفرینی طرح در باز کن برقی یا اف اف

کارآفرینی طرح در باز کن برقی یا اف اف
دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایل doc
حجم فایل 85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

کارآفرینی طرح در باز کن برقی یا اف اف

مقدمه

دلیل انتخاب

 

همانطور که میدانیم صنعت وعلم وفرهنگ درجهان روز به روز پیشرفت می کند.

 

این پیشرفت واختراعاتی که تا کنون انجام شده دلیلی جز آسایش و راحتی بشر نمی تواند

 

داشته باشد .

 

یکی از این موفقیتهای بشر که موضوع پروژه ما است در باز کن برقی یا اف اف نام دارد

 

 

 

با توجه به  اینکه هر ساله تعداد زیادی  ساختمانهای جدیدی ساخته میشود وبا توجه

 

به اینکه در بیشتر این ساختمانها ازدر باز کن استفاده میشود بازار فروش این محصول

 

در اقتصاد جهان جایگاه خوبی دارد.

 

ازاین رو ما بر این آمدیم  که با جمع آوری اطلاعات لازم این طرح را به مرحله اجرا در آوریم.

 

از آنجا که شهر کاشمر از جمعیت بالایی بر خوردار است و دارای کارخانه های زیادی

 

نیست بر ان امدیم که این کارخانه را به مرحله اجرا در آوریم تا بدین وسیله هم به رونق

 

بازار کاشمر کمک شود وهم تعدادی از بیکاران مشغول به کار شوند.

 

با احداثاین چنین کارخانه ای با لغ بر 27 کارگر مشغول به کار می شوند.

 

این شرکت با سرمایه ای به مبلغ  1350000000  ریال شروع به کار می کند و در

 

اینده ای نه چندان دور قصد دارد با افزایش سر مایه گذاری ‘ تعداد تولید و همچنین

 

تعداد کاکنان را افزایش دهد.

 

 

 

2) موقعیت جغرافیایی

 

 

 

 از آنجا که در این شهر تعداد کا رگرها نسبت به کارخانه های شهر زیاد است حقوق

 

کارگر نسبت به مکان های مشابه درشهرهای دیگر خیلی کم است ‘همچنین چون این

 

شهر در استان خراسان رضوی قرار گرفته و به شهرهای زیادی ازجمله (سبزوار ‘

 

نیشابور ‘مشهد وتربت حیدریه وغیره.......)نزدیک است تصمیم بر ان شد که این کارخانه

 

 در شهرک صنعتی کاشمر فازدو قسمت الکترونیکی بلوک 4 احداث شود .

فهرست

 

عنوان

 

صفحه

 

 

عنوان

 

صفحه

 

فصل اول:

مقدمه

اساسنامه

جمع بندی مشخصات اصلی طرح

تراز نامه اول دوره

فصل دوم:

معرفی محصول

تعریف محصول

مشخصات محصول

ویژگی های محصول

فصل سوم:

مطالعات فنی

بررسی وبراورد های فنی

مواد اولیه

تاسیسات عمومی و خدمات جانبی

تجهیزات ازمایشگاهی

نیروی انسانی

فصل چهارم:

بررسی های مالی واقتصادی

برنامه تولید سالانه

ارزش مواد اولیه

تامین انواع انرژی موردنیاز

خدمات نیروی انسانی

جمع بندی اجزاء وبراورد سرمایه درگردش

اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت

هزینه های قبل از بهره برداری

براورد سرمایه ثابت

 

 

 

 

 

براورد هزینه ثابت ومتغیر

قیمت تمام شده محصول

ماشین الات وتجهیزات تولید

تجهیزات وتاسیسات عمومی

ساختمان ومحوطه سازی

وسایل نقلیه عمومی

لوازم واثاثیه اداری

فصل پنجم:

محاسبات مالی واقتصادی

انرزی مورد نیاز

مساحت ومحوطه سازی

سرمایه گذاری کل

اخذ وام بانکی

براورد اسنهلاک سالیانه

براورد هزینه تعمیرات ونگهداری

 براورد هزینه عملیاتی

فصل ششم:

صورتهای مالی

 صورت سود وزیان

صورتحساب سرمایه

تراز نامه پایان دوره

جدول محاسبه افزوده

جدول سهم منابع داخلی

نسبتهای مالی

نمودار نقطه سربه سر

نتیجه گیری

تشکر وقدردانی

 

دانلود کارآفرینی طرح در باز کن برقی یا اف اف


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
کارآفرینی طرح در باز کن برقی یا اف اف,

<-BloTitle->
<-BloText->